Assikvere Haridusselts põhikiri

I Üldsätted

1.Seltsi nimetus: Assikvere Haridusselts(edaspidi selts)

 1. Seltsi juhatuse asukoht: Jõgeva mk. Pala vald, Assikvere küla, 49403

 2. Selts on asutatud 1920.aastal ja registreeritud 15.okt. 1920.a.Halliku Hariduse Seltsina ja õigusjärglasena taastatud 16.jaan.1992.a. Seoses ümberregistreerimise avalduse esitamata jätmisega registrist kustutatud 2.okt. 1998.a. Uuesti on kantud registrisse 28.01.2002. Selts on tegutsenud regulaarselt 1992.aastast, mille kohta on protokolliraamat ja 2000.aastast ka kroonikaraamat. Kuna selts on tegutsenud Assikveres, siis 2011.aastast kannab Halliku Hariduse Selts nime Assikvere Haridusselts.

 3. Selts tegutseb vaba algatuse alusel liikmete omavalitsusliku ühendusena Eesti Vabariigis kehtiva seadusandluse alusel. Oma tegevuses lähtub selts „Mittetulundusühingute seaduset“ ning käesolevast põhikirjast. Selts tegutseb mittetulunduslikuna.

 4. Selts on juriidiliste õigustega isik, omab iseseisvat bilanssi. Selts rajab oma suhted nii kodu kui ka välismaal lepingulistele alustele. Seltsil on õigus avada arveid ja kontosid erinevates krediidiasutustes.

 

II Eesmärk ja saavutamise vahendid

  1. Selts organiseerib kultuuri-, spordi- ja haridusalast tegevust rahvuskultuuri alalhoiu ja edasiarendamise eesmärgil loominguliste võimete ja oskuste arendamiseks.

  2. Eesmärgi saavutamiseks selts:

 • viib läbi piirkondlikke kultuurilis-taidlusüritusi, propageerib kodukoha luuletajate loomingut ja osaleb teiste seltside ja klubide poolt korraldatavate ürituste läbiviimisel

 • korraldab näitusi, õppepäevi, kursusi, mis aitavad sisustada vaba aega ja arendavad kodukultuuri jms. oskusi.

 • võtab vastu varalisi ja rahalisi annetusi ja eraldisi

 • taotleb raha ja vahendeid erinevatest programmidest eesmärgiga arendada Assikvere piirkonna ühistegevust vastavalt arengukavale.

 • vahendab Assikvere piirkonna külasid läbirääkimistel vallavalitsusega ja teiste organisatsioonidega

 • võtab ja annab rendile seltsi vahendeid ja vara soodustamaks seltsi tegevuse arendamist.

 

III Seltsi liikmeskond

8. Seltsi liikmeks võivad olla kõik üksikisikud, kes on vähemalt 16 aastat vanad, kes tunnistavad seltsi põhikirja ja soovivad aktiivselt osaleda seltsi tegevuses.

Sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestab üldkoosolek.

Seltsi noorliikmeks võivad olla 14- 16-aastased isikud, kes soovivad osa võtta seltsi tegevusest ja tunnistavad põhikirja. Noorliikmetele ei laiene põhikirja punktide 13.2-13.5 sätestatud õigused ja 14.2 kohustused.

 1. Seltsi toetajateks võivad olla kõik seltsi tegevusele materiaalselt kaasa aidata soovivad füüsilised ja juriidilised isikud. Toetajate ja seltsi suhted rajatakse koostöölepingutele, milles

sätestatakse poolte õigused ja kohustused. Toetajatele ei laiene käesoleva põhikirja sätted.

 1. Seltsi liikmeks astumiseks tuleb avaldada soovi kirjalikult või elektrooniliselt. Otsuse vastuvõtmise kohta teeb juhatus 10 päeva jooksul.

 2. Seltsi liikmeks astumiseks peab olema kahe liikme soovitus.

 3. Seltsi liikmetel on õigus:

1) Aktiivselt osa võtta seltsi tegevusest eesmärkide ja ülesannete täitmisel ja püstitamisel.

2) Osaleda hääleõiguslikuna üldkoosoleku töös ning valida ja olla valitud juht-, kontrolli ning teistesse organitesse ning esindada ametiisikuna seltsi selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ja üritustel

3) esitada arupärimisi seltsi valitavate organite tegevuse kohta ning saada seltsi tegevuse kohta informatsiooni

4) esitada seltsi juhtorganitele taotlusi materiaalse ja moraalse toetuse saamiseks

5) kasutada võimaluse korral ja vastavatel tingimustel eelisolukorras seltsi vara ja vahendeid

6) lahkuda avalduse alusel seltsi liikmeskonnast

 1. Seltsi liikmed on kohustatud:

 • järgima seltsi põhikirja ning juhtorgani otsuseid

 • osa võtma korraliste ja erakorraliste koosolekute tööst ning juhatusse ja teistesse valitavatesse organite kuulumise korral nende tööst

 • tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemaksu

 • kasutama heaperemehelikult seltsi vara

 • võtma aktiivselt osa seltsi tegevusest

 1. Kui seltsi liige süstemaatiliselt rikub põhikirja või juhtorganite nõudeid, siis võidakse ta juhatuse otsusega jätta ilma soodustustest, seltsi tegevusest ajutiselt eemaldada, millega kaasneb p.13 õiguste kaotamine ja p.14 kohustuste peatamine eemaldamise ajaks või liikmeskonnast välja arvata. Seltsi tegevusest ajutiselt eemaldatud või liikmeskonnast välja arvamise otsuse peab juhatus tegema 30 päeva jooksul.

Seltsi liikmeskonnast välja arvatud liikmel on õigus oma liikmeks ennistamist taotleda

järgmisel üldkoosolekul.

16. Liikmest lahkumise või välja arvamise korral sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata.

 

IV Juhtimine ja tegevuse kontrollimine

 1. Seltsi tööd korraldavad: üldkoosolek ja juhatus; kontrollimist teostab revisjonikomisjon

 2. Kõrgemaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek, mis toimub vähemalt üks kord aastas. Üldkoosolek on otsustamisvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 50% liikmetest.

Kui üldkoosolek vähese kokku tulnud liikmete arvu pärast ei ole otsustusvõimeline, siis kutsutakse juhatuse poolt 30 päeva jooksul kokku uus koosolek, milline on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 1/3 liikmete arvust.

 1. Üldkoosolek võib otsustada kõiki seltsi tegevusse puutuvaid küsimusi, kusjuures selle ainupädevusse kuulub :

1) põhikirja kinnitamine, muutmine ja täiendamine

2) aasta tegevus- ja finantsaruande ja revisjoni aruande kinnitamine

3) seltsi arengukava kinnitamine

4) juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni liikmete valimine

5) seltsi tegevuse reorganiseerimise või tegevuse lõpetamise otsustamine

6) sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestamine

7) eriti tähtsate seltsi tegevust puudutavate küsimuste lahendamine ja otsuste tegemine

 1. Otsused võetakse vastu lihthääleenamusega, välja arvatud käesoleva põhikirja punkt 19.1-19.2 ja 19.5, mille korral on vajalik 2/3 häälteenamus. Hääletamine toimub vastavalt koosoleku reglemendile kas avaliku või salajase hääletamise teel.

 2. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Lisana osa võtnud liikmete nimekiri

 3. . Üldkoosoleku vahelisel ajal juhib seltsi tegevust 7-liikmeline juhatus. Seltsi juhatus valib oma liikmete hulgast esimehe, kes juhib selle tööd. Tööjaotus juhatuse liikmete vahel otsustatakse juhatuse koosolekul vastavalt juhatuse pädevusele. Juhatus valitakse üheks aastaks. Juhatuse liige, kes ei ole õigustanud seltsi liikmete usaldust, võidakse liikmete poolt tagasi kutsuda enne tähtaega.. Tagasikutsumist võidakse algatada, kui seda soovib 50% liikmetest. Tagasikutsumine või asendusliikme valimine otsustatakse üldkoosoleku poolt.

 4. Juhatus otsustab kõik seltsi tegevusse puutuvad küsimused, väljaarvatud üldkoosoleku ainupädevasse kuuluva. Juhatuse pädevusse kuulub:

1) liikmete vastuvõtmine, liikmeskonnast lahkumise ja väljaarvamise otsustamine, liikmete arvestuse pidamine; sisseastumis- ja liikmemaksu kogumine

2) vallas- ja kinnisvara kasutamine ja käsutamine

3) teiste seltsidega ühinemine ja sealt lahkumise otsustamine ning nendega koostöö tegmise otsustamine

4) laenude taotlemine ja andmine, projektide ja fondide kaudu raha taotlemine ja nende täitmise kontroll

5) seltsi alakomisjonide ja institutsioonide asutamine ja kinnitamine

6) välissuhete koordineerimine

7) sümboolika kavandite väljatöötamine ja kinnitamine

8) juhatuse koosolekud kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 5 liiget. Otsused võetakse vastu lihthääleenamusega.

Juhatuse otsused protokollitakse, kus fikseeritakse poolt ja vastuhääled. Väära otsuse vastuvõtmise eest kannavad juhatuse liikmed varalist vastutust seadusega ettenähtud korras. Liige vabaneb vastutusest, kui tema vastuseis on protokollitud ja lisatud tema kirjalik vastulause protokolli juurde. Protokollile kirjutavad alla juhataja ja protokollija.

Seltsi esimees tegutseb põhikirja alusel erivolikirjata ning esindab seltsi kõigis organisatsioonides, lahendab organisatsioonilisi küsimusi, avab kontosid ja arveid krediidiasutustes, sõlmib lepinguid ja annab välja volikirju ja korraldusi. Teised juhatuse liikmed töötavad ametijaotuse alusel p.23 pädevusega.

24. Seltsi majandustegevust ja asjaajamist kontrollib revident, kes valitakse mitte kauem kui üheks aastaks. Revident ei või olla juhatuse liige. Revideerimisakt tuleb esitada üldkoosolekule kinnitamiseks.

 1. Revisjonikomisjoni liikme tagasikutsumine toimub analoogiliselt juhatuse liikme tagasikutsumise korrale.

 

V Seltsi vahendid ja vara

 1. Seltsi vahendid ja vara moodustuvad

1) sisseastumis- ja liikmemaksudest

2) toetustest ja annetustest

3) riigi ja kohaliku omavalitsuse eraldistest

Selts peab oma vahendite ja vara üle raamatupidamise arvestust ja maksab makse ettenähtud korras ning esitab asukohajärgsele maksuametile maksudeklaratsioone õigusaktidega sätestatud korras.

Seltsi vara ja vahendite kasutamise otsustab juhatus.

 

VI Seltsi tegevuse lõpetamine

 1. Seltsi tegevus lõpetatakse:

1) üldkoosoleku otsuse alusel, kui selle poolt hääletab 2/3 koosolekust osavõtjatest

2) juhul kui liikmete arv väheneb kahe liikmeni ja liikmete arvu suurendamine ei osutu võimalikuks. Tegevuse lõpetaminse otsus tehakse allesjäänud liikmete otsuse alusel järgides likvideerimise nõudeid.

 1. Seltsi tegevuse lõpetamise kohta tehtud üldkoosoleku otsusele järgnevalt valib üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, määrab selle volitused ja võlgnevuste likvideerimise tähtajad, mis ei või olla lühem kui kaks kuud, võimalusel likvideerimiskomisjoni liikmete töötasustamise korra ning viimase üldkoosoleku toimumise aja.

 1. Likvideerimiskomisjon:

1) lõpetab seltsi toimingud

2) kutsub välja seltsi võlausaldajad ja rahuldab nende varalised nõuded.

Likvideerimiskomisjoni aruanne esitatakse üldkoosolekule kinnitamiseks.

Peale võlgnevuste likvideerimist järele jäänud vara ja vahendid lähevad seltsi õigusjärglasele või jaotatakse teistele mittetulundusühingutele

Üldkoosoleku otsus peab sisaldama likvideerimisdokumentide ning seltsi asjaajamiskumentide vastutavale hoiule võtmise sätte vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

Seltsi esimees esitab viimase üldkoosoleku otsuse ärakirja koos taotlusega seltsi registrist kustutamise kohta teda registreerinud organile. Seltsi likvideerimine jõustub likvideerimisotsuse registreerimisega ning registrist kustutamisega seaduses ettenähtud korras.

Käesolev põhikiri on kinnitatud seltsi üldkoosolekul „18...“ septembril 2011.a. ning allakirjutatud

koosolekust osavõtjate poolt